Regulamin parkingu monitorowanego, zlokalizowanego w Radomiu, al. Wojska Polskiego 70

I.

 1. Parking stanowi własność i jest zarządzany przez Adama Orłowskiego, ul. Lotnicza 69/71, 26-600 Radom, NIP 948 260 22 21
  dalej również jak „Zarządca Parkingu”.
 2. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.). oraz maksymalna prędkość 10 km/h.
 3. Parking jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarządca Parkingu może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania lub zmiany godzin otwarcia.
 4. Wysokość opłat za parkowanie określa cennik, umieszczony na terenie Parkingu lub na stronie internetowej www.parkingradomlotnisko.pl
 5. Przedmiotem umowy jest przechowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton oraz rzeczy stanowiących wyłącznie wyposażenie fabryczne pojazdu.

II.

 1. Po wjechaniu na Parking lub rezerwacji miejsca przez Internet/telefon następuje zawarcie umowy przechowania samochodu w wyznaczonym miejscu parkingowym potwierdzone otrzymaniem BILETU PARKINGOWEGO.
 2. Obsługa Parkingu nie ma obowiązku weryfikowania stanu technicznego pojazdu, wyglądu, wyposażenia zewnętrznego.
 3. Wjazd na Parking następuje po otrzymaniu przez użytkownika Biletu Parkingowego na którym zostaje zapisana data wjazdu oraz data wyjazdu z Parkingu, a także cena za okres parkowania. Po przekroczeniu okresu parkowania zostaje naliczona opłata za dodatkowe dni zgodnie z obowiązującym cennikiem Parkingu.
 4. Osoba oddająca pojazd na Parking zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów alarmowych. W szczególności pozostawiony pojazd winien mieć zamknięte szyby, drzwi, bagażnik, włączony alarm, posiadać aktualną polisę OC oraz AC.
 5. Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni użytkownik pojazdu, także w stosunku do osób trzecich.
 6. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu. Wynajmujący odpowiada jedynie za udowodnione szkody wyrządzone z winy umyślnej przez obsługę Parkingu. Użytkownik Parkingu jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taką szkodę. Szkody widoczne muszą być zgłoszone w każdym wypadku przed opuszczeniem parkingu. Parking nie odpowiada za szkody, spowodowane przez innych najemców.
 7. Bilet Parkingowy jest podstawą do odebrania pojazdu z parkingu wyłącznie jego użytkownikowi.
 8. W przypadku utraty Biletu Parkingowego pojazd może być wydany wyłącznie po okazaniu Obsłudze Parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę próbującą odebrać pojazd bez Biletu będzie wezwana Policja celem ustalenia właściciela pojazdu.
 9. Osobom w stanie nietrzeźwym lub których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, Obsługa Parkingu może odmówić przyjęcia na Parking lub wydania z Parkingu pojazdu.
 10. Na Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej lub czynników zewnętrznych w szczególności: opadów atmosferycznych (grad) niskich albo wysokich temperatur naturalnie oddziałujących na pojazd oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z Parkingu postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Użytkownik pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub innym pojazdom na terenie Parkingu.
 13. Użytkownik jest zobowiązany zabrać z pojazdu wszelkie wartościowe rzeczy oraz jest zobowiązany nie pozostawiać w pojeździe zwierząt, substancji niebezpiecznych i innych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie.
 14. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn tkwiących w samym pojeździe.
 15. Zabrania się dokonywania napraw pojazdów, mycia pojazdu, uzupełniania płynów chłodzących, paliwa oraz zanieczyszczaniu Parkingu.
 16. Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek.
 17. Przed wyjechaniem z Parkingu, Użytkownik ma obowiązek zweryfikować stan pojazdu i zgłosić uwagi Obsłudze Parkingu. W przypadku braku zgłoszenia przyjmuje się, że pojazd opuścił w stanie takim jakim został zostawiony na przechowanie.
 18. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać Obsłudze Parkingu.
 19. Odpowiedzialność Zarządcy Parkingu określona jest na zasadzie winy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu.
 20. Zarządca Parkingu jest upoważniony do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia, na co Użytkownik pojazdu wyraża zgodę.
 21. Użytkownik pojazdu (oddający) potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i nie wnosi zastrzeżeń.
 22. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień jednocześnie wyraża zgodę na nagrywanie pojazdu w czasie gdy pojazd pozostaje na parkingu oraz swojego wizerunku.
 23. Zarządca Parkingu wystawia faktury VAT, na życzenie użytkowników pojazdów. Skarg oraz sugestie związane z parkingiem należy zgłaszać Obsłudze Parkingu, bądź też na adres e-mail: parkingradomlotnisko@gmail.com
 24. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zarządcę Parkingu jego danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 25. Regulamin parkingu obowiązuje od dnia: 27.04.2023r.

Ponad 100 miejsc parkingowych przy lotnisku Warszawa - Radom

Szukasz najlepszego parkingu w pobliżu lotniska w Radomiu? Zostaw swoje auto w bezpiecznym i strzeżonym miejscu. Zapewniamy bezpłatny transfer parking-lotnisko-parking nowoczesnymi, klimatyzowanymi busami. Nasze ceny zaczynają się już od 15 zł za dobę!

Parking przy lotnisku w Radomiu
Port Lotniczy Warszawa – Radom
26-600 Radom, Aleja Wojska Polskiego 70

733 205 005
kontakt i rezerwacja